ANBI

ANBI-status

Baptistengemeente Emmen De Bron. De naam is vastgelegd in de statuten van 14 mei 2014.

De Baptistengemeente Emmen De Bron maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag De gemeente leeft uit de openbaring Gods, zoals die in de Bijbel tot haar gekomen is. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden de leden van de gemeente dat zij Jezus Christus, de zoon van God, het hoofd der Gemeente en de Heer der wereld hebben aanvaard als hun Verlosser en Heer. Zij zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel De gemeente stelt zich ten doel: Het evangelie te verbreiden, elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en elkaar toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Fiscaal nummer van de gemeente fiscaalnummer: 8098 69 160

KVK-nummer 76441946

Contactgegevens Hesselterbrink 2, 7812 EA Emmen. Telefoon. 0591-642774 email: vragen@debronemmen.nl homepage: www.debronemmen.nl fiscaalnummer: 8098 69 160

Bestuurssamenstelling Het bestuurlijk deel van de raad van de Baptistengemeente de Bron bestaat uit: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester 5 coördinatoren.

Het pastoraal deel van de raad van de Baptistengemeente de Bron bestaat uit 6 leden.

Het beleidsplan Opleiding: Stimuleren dat cursussen worden gevolgd door leiders in het jeugdwerk. Een kring opzetten speciaal over de doop in de Baptistengemeente, Aanbieden van een gavencursus. Jeugd stimuleren: Organiseren van jeugddiensten, maaltijden en gespreksgroepen. Begeleiding nieuwelingen: Maatje voor pasgedoopten en nieuwe vrienden. Geven van een doopcursus en informatieavonden. Aanleren van nieuwe liederen: Minimaal 3 per jaar. Communicatie: Naamsbekendheid stimuleren in de wijken Bargeres, Delftlanden, Rietlanden en Parc Sandur. .

Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever Leden van de raad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

Artikel 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL Artikel 3 Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het
    Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf en van onze gemeente op volgende link Statuten en hh.reglement (link nog plaatsen)

Verslag van de activiteiten van de gemeente Zie website van deze gemeente.

**Financiële verantwoording 2022 en Begroting 2023 **

Onder downloads is de Financiële verantwoording 2022 en Begroting 2023 te lezen